1. Vietcombank

Tên tài khoản:

Trần Văn Cương

STK:0451001612006

2. Techcombank

Tên tài khoản:

Trần Văn Cương

STK:19032272479666

3. Agribank

Tên tài khoản:

Trần Văn Cương

STK:1302205289945